Red Panda Works
Privacy Policy

Check je email

PRIVACYVERKLARING RED PANDA WORKS
Red Panda Growth Hacking BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in hetbijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking vanpersoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom eenbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervanalsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnenuitoefenen.Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op dewebsite van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wijgeen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobieletelefoon of tablet.Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgendegebruikersvoorwaarden.De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die vantoepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen1. Website (hierna ook “De website”): www.redpanda.works

2.Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): RedPanda Growth Hacking BV, gevestigd te Gedempte Gracht 31, 1506CB Zaandam, kvk-nummer:75906988.

Artikel 2 - Toegang tot de websiteDe toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook degegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke ofpublicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder nietgebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de websiteAlle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te latenfunctioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermdbij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, opwelke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technischeapplicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is tenstrengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan datniet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.Red Panda Works

Artikel 4 - Het beheer van de websiteVoor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:· de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot degehele of een gedeelte van de website· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is metnationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - VerantwoordelijkhedenDe beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden ofonderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijnfunctionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigenverantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uwgegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelfverantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:· vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policyDe beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uwapparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zichonthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, ishij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevensUw gegevens worden verzameld door Red Panda Growth Hacking BV. Onder persoonsgegevensworden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan wordengeïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, eenidentificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen diekenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele ofsociale identiteit.De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door debeheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken vanuw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissingvan zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het rechttegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt dezerechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@redpanda.works.Red Panda WorksIeder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contactkan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uwverzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan dezetermijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevensIn geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht enwaarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen vandeze privacyverklaring vallen.Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten vande website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op hetmoment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingenU kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst teontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@redpanda.works.Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich teonthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iederedaad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder isin geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevensDe door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duurzoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de hardeschijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website alsbezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en hetinloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmeewe u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u hetgebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- eninloginformatie.- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website opbasis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijzekunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften vanbezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc hetbezoek plaatsvindt.- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website opbasis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijzeRed Panda Workskunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften vanbezoekers van onze website.- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevanteadvertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses wordenafgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertentiestonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders tebehandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)- Facebook (tracking cookie)- Google Adwords (tracking cookie)4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/ofderden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elkbesturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden productenAan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geenrechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk rechtOp deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaatsvan de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden,behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - ContactVoor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: SupportRed Panda, info@redpanda.works.Red Panda Works